Pinka!

Regulamin serwisu Pinka.pl

1. Serwis pinka.pl udostępniany jest przez spółkę Dige Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (71-410) przy ul. Niedziałkowskiego 24 (zwaną dalej: Dige), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000404710.

2. Serwis pinka.pl jest serwisem internetowym adresowanym do twórców sztuki cyfrowej , który obejmuje różnorodne dziedziny sztuki: od grafik, rysunków, poprzez fotografie, projekty stron internetowych, a skończywszy na poezji, prozie i innych obszaraqch sztuki. Serwis pinka.pl umożliwia umieszczanie prac (graficznych oraz tekstowych) oraz ich prezentację na stronach serwisu.

1. W niniejszym regulaminie pod terminem „użytkownik” rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoją twórczość cyfrową.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

4. Aby mieć możliwość korzystania z serwisu pinka.pl w sposób aktywny (a więc w szczególności mieć możliwość wypowiadania się oraz umieszczania prac) Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

5. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Dige Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-410) przy ul. Niedziałkowskiego 24.

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez Dige Sp. z o.o. oraz przekazywane zaufanym partnerom i kontrahentom Dige Sp. z o.o., w celach związanych z prowadzeniem serwisu pinka.pl oraz w celach marketingowych, na co Użytkownicy wyrażają zgodę.

7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

9. Usunięcie przez Dige, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Dige usługi w ramach serwisu pinka.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z serwisu pinka.pl wszystkich jego prac wraz z komentarzami do nich. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

10. Dige przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.

11. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dige Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-410) przy ul. Niedziałkowskiego 24., oraz na przekazanie jego danych osobowych kontrahentom Dige Sp. z o.o.., w celach związanych z prowadzeniem serwisu pinka.pl oraz w celach marketingowych.

12. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu pinka.pl i innych usług Dige jak również innych produktów i firm na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

13. Otwierając konto w serwisie pinka.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie pinka.pl może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

15. Dige zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt 14 powyżej oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

16. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie pinka.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

17. Dige natychmiast powiadomi o takim fakcie użytkownika i pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy sądowej.

18. Wszelkie pytania dotyczące serwisu pinka.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres emailowy: kontakt@pinka.pl.

19. Dige nie ponosi odpowiedzialności za:

o skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu pinka.pl przez jego Użytkowników;

o treść opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika prace;

o treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne);

o szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie;

o wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

20. Dige zastrzega sobie prawo do:

o okresowego wyłączania serwisu pinka.pl;

o zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane prace;

o usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu pinka.pl

o zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu pinka.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu pinka.pl.

21. Dige informuje iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez Dige.

22. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://www.pinka.pl/regulamin. Dige zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

23. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów w serwisie pinka.pl w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

24. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z pinka.pl prosimy kierować na adres: Dige Sp. z o.o. ul. Niedziałkowskiego 24, Szczecin (71-410).